O firmie

Działalność swą prowadzę pod firmą "Biuro Rzeczoznawczo-Handlowe Józef Madera". Podstawą prawną funkcjonowania firmy "BRH Józef Madera" jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma została założona w roku 1999 w Szczecinie, głównym zakresem jej działania są usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego prowadzone przeze mnie osobiście. Firma posiada zawartą umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT w Warszawie.

Uprawnienia właściciela firmy:

Rzeczoznawca Stowarzyszenia w zakresie sylwetek A (technika samochodowa), B (ruch drogowy), C (analiza i kalkulacje napraw pojazdów) - legitymacja członkowska nr 2351, Certyfikat kompetencji nr 092/01/04/07/10 w zakresie:

  • techniki samochodowej (CA),
  • ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (CB),
  • wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów (CC),

wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji;

Rzeczoznawca samochodowy - uprawnienia wydane przez Ministra Infrastruktury, numer identyfikacyjny listy MI RS 000125;

Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie techniki samochodowej, ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych;

Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie, uprawniony do szacowania majątku zobowiązanego w zakresie techniki samochodowej oraz maszyn i urządzeń technicznych (wpis na listę biegłych skarbowych pod pozycją nr 23);

Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produkcji lub usług w zakresie techniki samochodowej oraz wycen i kosztorysowania napraw pojazdów samochodowych (wpis na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie - pozycja 26);

Ekspert pojazdów zabytkowych - rekomendacja Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów Pojazdów Zabytkowych, Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie poz. 22.

 
Logowanie